Nedjelja, 1. listopada 2023

Weather icon

Vrijeme danas

22 C°

LUZ ponovno bira stručni nadzor

26.07.2019. 10:22
LUZ ponovno bira stručni nadzor


Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila je Odluku o odabiru usluge stručnog nadzora nad građenjem za projekt rekonstrukcija postojeće lučke infrastrukture na području ribarske luke unutar obuhvata trajektnog terminala Zadar- Gaženica, čiji je naručitelj Lučka uprava Zadar (LUZ). Na ovaj natječaj javile su se dva ponuditelja, a LUZ je izabrao ponudu Civil Engineering consultancyja iz Zadra u iznosu od 412.500 kuna u odnosu na ponudu Kozina projekata iz Trilja od 426.700 kuna. Triljska tvrtka je i izjavila žalbu na ovu odluku, a DKOM ju je usvojio i predmet vratio naručitelju na ponovno postupanje.
Osporavali iskustvo stručnjaka
U obrazloženje DKOM navodi kako su Kozina projekti osporili valjanost ocjenjivanja odabrane ponude po kriteriju specifičnog iskustva stručnjaka 1, a radi se o Edvardu Ćozi, dip.ing. građevine, kao i da su propustili utvrditi da osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom nije osuđena za određena kaznena djela. Komisija je utvrdila kako je LUZ propustio propustio pribaviti izvadak iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske kao dostatan dokaz da u odnosu na Civil Engineering consultancy ne postoje okolnosti iz Zakona, čime naručitelj nije na temelju valjanog dokaza utvrdio da ne postoji predmetna obvezna osnova za isključenje odabranog ponuditelja.
Lučka uprava Zadar je, naime, dostavila samo uvjerenje Općinskog suda u Zadru da se protiv odabranog ponuditelja ne vodi kazneni postupak te izjavu o nekažnjavanju Jasminke Ćoza iz ove zadarske tvrtke.
Kozina projekti su u žalbi osporavali i valjanost ocjenjivanja odabrane ponude po kriteriju specifičnog iskustva stručnjaka 1 navodeći da svih pet ugovora Edvarda Ćoza na temelju kojih se ponuda po tom kriteriju ocjenjivala nisu u skladu sa zahtjevima iz dokumentacije o nabavi. Ugovori, u kojima je Ćoza bio angažiran kao stručnjak, odnose se na rekonstrukciju infrastrukture i gatova ACI marine Cres, rekonstrukciju ACI marine Pomer, rekonstrukciju ACI marine Rovinj, ACI marine Korčula, Jezera, Skradin, Pula, Rab i Supetarska Draga. DKOM navodi kako vrijednost radova nad kojima je proveden nadzor nije bitna za bodovanje specifičnog iskustva stručnjaka 1. Ipak, usvojen je dio žalbe koji se odnosi na Ćozin angažman u izgradnji luke nautičkog turizma Sućuraj. Ističu kako se može zaključiti da navedeni projekt nije završen, što je u dokumentaciji o nabavi traženo, pa radi toga, kako su napisali, navedeni projekt LUZ nije mogao ocijeniti kao valjanu osnovu za dodjelu bodova.
Naknada troškova žalbe
Budući da je žalba osnovana, osnovan je i žaliteljev zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka u iznosu od pet tisuća kuna na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka, sukladno Zakonu.
DKOM navodi kako se protiv ovoga Rješenja ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.