Utorak, 28. svibnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

14 C°

RAZVOJNI PROJEKT

Općina Tkon priprema uređenje rive Muline vrijedno milijun eura

Autor: Goran Šimunov

21.02.2024. 16:43
Općina Tkon priprema uređenje rive Muline vrijedno milijun eura

Foto: OPĆINA TKONOpćina Tkon već je daleko odmaknula s pripremom novog, vrijednog projekta, rekonstrukcije i proširenja rive Mulina u središtu ovog mjesta na otoku Pašmanu. Projekt je trenutačno na razmatranju u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje treba ocijeniti je li za njega potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.


– S obzirom na vrstu radova u okviru ovog projekta i njihov obim mislimo kako neće biti potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš, kaže nam Anđelo Palaškov, načelnik Općine Tkon, dodajući kako je, nakon što ovo ministarstvo donese odluku, na redu ishodovanje građevinske dozvole, a što se očekuje do ljeta.


– Tijekom ljeta ili iza njega, ovisno o osiguranju sve potrebne dokumentacije, Općina će raspisati natječaj za izbor izvođača radova. U ovoj godini najvjerojatnije neće moći početi radovi, već se nadamo kako bi mogli početi u 2025., ističe Palaškov koji nam otkriva kako ovaj projekt pripremaju za prijavu na javni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a iz sredstava Integriranog teritorijalnog programa (ITP), a koji je u pripremi.


Elaborat zaštite okoliša
– U sklopu ITP-a je preko ovog ministarstva osigurano 150 milijuna eura za hrvatske otoke, a ovaj iznos se potom dijelio po županijama. Zadarsku županiju pripalo je više od 27 milijuna eura, tako da mi i druge ovdašnje otočne općine pripremamo projekte za ITP. Naš projekt rekonstrukcije i proširenja obale Muline vrijedan je milijun eura, od kojeg iznosa bi EU sufinanciranje iznosilo 85 posto, dok bi ostatak sufinancirala Općina, kaže načelnik Tkona.


Predviđena rješenja u sklopu planiranog zahvata analizirana su tijekom izrade glavnog projekta uređenja rive Muline koji je podloga zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole i temeljem kojeg je izrađen Elaborat zaštite okoliša. Strukovno je rješenje obuhvatilo građevinsko, strojarsko i elektrotehničko rješenje planiranog zahvata, a izrađivač građevinskog projekta je tvrtka Pomorski projekti d.o.o. iz Splita. Elaborat zaštite okoliša je za Općinu izradila tvrtka Eko-Monitoring d.o.o. iz Varaždina u studenome 2023. godine te dopunila u veljači 2024.


U Elaboratu se navodi kako se obilaskom terena i obavljenim razgovorima s predstavnicima nositelja zahvata, ali i lokalnog stanovništva, utvrdilo da je predmetni dio obalnog pojasa u postojećem stanju slabo iskorišten. Naime, sama obalna konstrukcija je zbog svog lošeg konstruktivnog stanja te malih dubina u trasi obale praktično neupotrebljiva za privezivanje plovila. Uz ovo, u zaleđu obale se, osim diskretne obalne šetnice i zelene površine te diskretnog nogostupa uz kuće, nalazi i asfaltirana kolna površina.


Ova kolna površina se dijelom koristi za promet vozila, dijelom kao parkirališna površina, a do izgradnje novog trajektnog pristaništa se koristila i dijelom kao čekališna površina za vozila. Međutim, prelociranjem trajektnog pristaništa na poziciju zapadno od središta mjesta, ova čekališna površina je izgubila svoju funkciju te je u sadašnjem stanju ovaj dio kolne površine neiskorišten.


Obala nezaštićena od valova


Obala je, pak, u postojećem stanju nezaštićena od djelovanja vjetrovnih valova, i to iz smjera bure, levanta, juga, maestrala i tramontane. Zahvatima iz ovog projekta nije predviđena izvedba zaštite obale te će ona i nadalje ostati vanjska/nezaštićena obala. Međutim, izborom nereflektirajuće obalne konstrukcije, odnosno konstrukcije s upuštenom školjerom, postiže se značajno smanjivanje refleksije od obale, a posljedično tome i mirniji akvatorij ispred obale te značajno smanjivanje prelijevanja i prskanja zaobalnih površina.


Osim navedenog, analiza vjetrovalne klime pokazuje da, zbog malih dubina ispred obalnog zida, u postojećem stanju dolazi do loma valova, i to od bure, levanta i juga. Stoga je ovim projektom predviđena izvedba lučkog iskopa, čime se ova pojava u potpunosti anulira.


Pomicanje obalne trase


Zahvatom je planirano proširenje obalne trase, rekonstrukcija postojeće obalne konstrukcije, uređenje pješačkih i zelenih površina širine oko 4,5 metra i uređenje kolnih površina u zaobalju, a pritom obuhvaća morski i kopneni dio rive ukupne duljine oko 100 metara. Nova obalna trasa bit će pomaknuta u odnosu na postojeću trasu za oko šest metara prema sjeveru, te je planirana na cjelokupnoj dionici. Rekonstrukcija postojeće obalne konstrukcije riješit će se izvedbom nereflektirajuće obalne konstrukcije, odnosno konstrukcije s upuštenom školjerom, na način da se izvede lučki iskop do 2,50 metra dubine, čime će se pojava refleksije u potpunosti anulirati. Izvedbom obalne konstrukcije i lučkog iskopa omogućit će se siguran prihvat oko 20 plovila duljine do 10 metara. Ukupna količina materijala iz iskopa iznosit će oko 3.200 metara kubnih, te se procjenjuje se da će oko 45 posto materijala biti iskorišteno za nasipavanje.


Zahvatom je također planirano da se sa zapadne strane uredi županijska cesta ŽC6249 duljine oko 125 metara, tako da se trasa prometnice pomakne prema sjeveru te izvede kružni tok radijusa 12,50 metra, te ukupne širine prometnice od 6,5 metra. Spomenuta cesta će se urediti i s istočne strane u duljini oko 19,1 metara, tako da vozni trak bude širine 3,25 metra, čime se ostvaruje ukupna širina prometnice od 6,50 metra. Na dionici zapadno od planiranog kružnog toka planirana je izgradnja parkirališta s obje strane planirane prometnice s 41 parkirališnim mjestom, te je predviđeno postavljanje autobusnih perona sa sjeverozapadne strane planiranog kružnog toka. Zahvat obuhvaća i izvedbu sustava vodoopskrbe i odvodnje na predmetnoj dionici.