Utorak, 18. lipnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

31 C°

Jagodnja Gornja

U općini Polača proširuje se i rekonstruira odlagalište neopasnog otpada

Autor: Goran Šimunov

15.02.2024. 12:17
U općini Polača proširuje se i rekonstruira odlagalište neopasnog otpada

Foto: Općina PolačaOpćina Polača kreće u proširenje i rekonstrukciju odlagališta neopasnog otpada Jagodnja Gornja, koje se nalazi na njihovu području, a na koje se od 2019. godine dovozi i otpad prikupljen s područja grada Biograda na Moru te općina Tkon, Sveti Filip i Jakov i Pakoštane, nakon što je zatvoreno biogradsko odlagalište Baštijunski brig.


Na ovaj način će se komunalni otpad odlagati u Jagodnju Gornju sve do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Biljane Donje, gdje je u tijeku probni rad.


Općina Polača je preko svojeg opunomoćenika, tvrtke Hudec plan d.o.o. iz Zagreba podnijela zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proširenja i rekonstrukcije odlagališta Jagodnja Gornja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
Nakon provedenog postupka Ministarstvo je donijelo Rješenje prema kojem za namjeravani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš, kao ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ovo rješenje prestaje važiti ako Općina Polača u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.


Elaborat zaštite okoliša


Ovlaštenik Hudec plan je u listopadu 2022. izradio Elaborat zaštite okoliša koji je dopunio u veljači i lipnju 2023. u kojem je navedeno kako odlagalište neopasnog otpada Jagodnja Gornja, na koje se odlaže komunalni, građevinski i glomazni otpad, ima ukupnu površinu 51.330 metara četvornih.


– Zahvat rekonstrukcije i proširenja ovog odlagališta odnosi se na proširenje ploha i nadvišenje za odlaganje neopasnog otpada, s obzirom na to da je neophodno povećati kapacitet odlagališta otpada.


Ukupna odložena količina otpada do 30. lipnja 2022. iznosila je 109.112 m3 od ukupnog projektiranog kapaciteta od 148.000 m3, što predstavlja zapunjenost odlagališne plohe od 73,72 posto, odnosno ukupni preostali raspoloživi kapacitet odlagališta iznosi 38.888 m3 te je nužno potrebno povećanje kapaciteta odlagališta otpada unutar obuhvata zahvata, naglašava se u Elaboratu.


U skladu s prognoziranim količinama otpada za odlagalište Jagodnja Gornja za razdoblje do sredine 2024. vidljivo je da je za daljnje odlaganje potrebno osigurati ukupni volumen ploha za odlaganje otpada u iznosu od oko 60.000 m3, što je povećanje kapaciteta od 41 posto.– Optimalno tehničko rješenje predstavlja izgradnju dodatne plohe sa sjeverozapadne strane predmetnog odlagališta te nadvišenje postojećih odlagališnih ploha, uključujući i novoplaniranu plohu. Ukupni dodatni kapacitet odlagališta iznosi 57.700 m3. Uz postojeći kapacitet od 148.000 m3 i dodatni kapacitet od 57.700 m3, novi ukupni kapacitet odlagališta Jagodnja Gornja iznosit će 205.700 m3, ističu u Hudec planu.


Osim navedenog, planirano je izmještanje ili djelomično uklanjanje dijela infrastrukture s prostora nove planirane plohe, odnosno dijela obodnog kanala u duljini od oko 134 metara, dva kontrolna okna, dvije upojne jame, dijela protupožarne makadamske prometnice u duljini od oko 144 m, dijela hidrantske mreže u duljini 137 m s izmještanjem dva nadzemna hidranta i jednog piezometra.


Odvodnja procjednih voda s nove plohe na odlagalištu ispuštat će se u bazen za procjedne vode, izvedbom tlačnog cjevovoda osigurat će se njihova recirkulacija, a oko nove plohe za prikupljanje oborinskih voda dogradit će se kanal oborinske odvodnje, izmjestiti dva upojna bunara, dograditi postojeća makadamska prometnica i proširiti hidrantska mreža te izmjestiti dva nadzemna hidranta i hidrantska ormarića.


Saniranje odlagališta


Zanimljivo je kako je odlagalište Jagodnja Gornja isprva bilo divlje odlagalište na kojem su potom do 2017. provedene prve tri faze sanacije. Sanacija je provedena izvedbom uređenih kazeta s temeljnim brtvenim sustavom te kontroliranim postupkom recirkulacije procjedne vode.


Na uređene plohe prebačen je »divlje« odloženi otpad te se nastavilo s daljnjim odlaganjem. Ukupni kapacitet plohe za odlaganje otpada koja uključuje četiri polja iznosio je oko 68.000 m3. No, nakon zatvaranja odlagališta Baštijunski brig u Jagodnju Gornju počeo se odlagati i otpad iz grada Biograda na Moru te općina Tkon, Sveti Filip i Jakov i Pakoštane, zbog čega se ukupna godišnja količina planiranog odloženog otpada povećala na oko 18.000 tona.


Planirana količina bi u kratko vrijeme zapunila preostali kapacitet ploha, stoga se u listopadu 2018. pristupilo razradi rješenja o proširenju i izgradnji novih ploha.


Ipak, sve faze sanacije u Jagodnji Gornjoj nisu provedene. No, nakon što se, po punom početku rada CGO-a Biljane Donje, tamo počne voziti i otpad koji sada stiže u Jagodnju Donju, trebala bi, dakako, doći na red i VII. faza sanacije ovog odlagališta.


Nakon što se na ovom odlagalištu tada zapune sva polja i prestane odlagati neopasni otpad, planirano je prekrivanje polja završnim pokrovnim slojem te postavljanje sustava za aktivno otplinjavanje odlagališnog plina.