Utorak, 23. srpnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

36 C°

LUČKI PROJEKT

Privatni investitor u malom Košljunu gradi megamarinu na devet hektara!

Autor: Goran Šimunov

13.06.2024. 10:21
Privatni investitor u malom Košljunu gradi megamarinu na devet hektara!

Foto: TZG PagTvrtka Via Factum d.o.o. iz Zagreba planira izgradnju luke nautičkog turizma Košljun na otoku Pagu ukupne površine zahvata, uključujući kopneni i morski dio, od oko 9,0543 hektara. Kopneni dio zahvata izvest će se nasipavanjem u moru u površini od 1,9712 ha. No, projekt će malo usporiti Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije prema kojem je ova tvrtka obvezna izraditi glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.


Posebna zanimljivost ove priče je kako se ovaj golemi zahvat u prostoru planira graditi u mjestu Košljun u kojem, prema Popisu stanovništva iz 2021., stalno živi 68 stanovnika.


Pri gradnji luke nautičkog turizma Košljun planira se produbiti dio akvatorija unutar ove luke za 2,5 metara. Zaštita akvatorija izvest će se izgradnjom lukobrana rubnim južnim dijelom područja u smjeru sjeveroistok – jugozapad u duljini od 220 metara, koji se nakon loma u smjeru zapada produljuje za 250 m te dodatnim lukobranom s istočne strane u duljini od 200 m na kojem će biti smještene zgrade marine.


Lukobran
– Privezna obala izvest će se samo s lučke strane lukobrana koji će biti izveden kao nasip s primarnom oblogom, školjerom s vanjske strane i kao obalni armiranobetonski elementi s lučke strane. Planira se i izvedba pet plivajućih gatova različite duljine koji će biti usidreni na morsko dno.


Na kopnenom dijelu će se izvršiti priprema obalnog zida za potrebu ugradnje prijelaznih mostića do plivajućeg gata te ugradnja spojnog mjesta za lanac koji sidri plivajući gat. Predviđeni su propusti za cirkulaciju mora. Na lukobranu će se izgraditi zgrada dimenzija 136,98 m x 18,00 m.


Uz pristupnu cestu će se nalaziti parking na kojem su predviđena oko 154 parkirališna mjesta. U sklopu marine projektira se i benzinska postaja za brodove te dizalica za brodove, ističu u Via Factumu dodajući kako žele izgraditi luku nautičkog turizma s pratećim ugostiteljskim i uslužnim sadržajima.


TZG Pag


U obrazloženju Rješenja u Ministarstvu navode kako se prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže planirani zahvat ove luke u Košljunu nalazi unutar područja ekološke mreže, unutar Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) otok Pag II i Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) Košljunski zaljev i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) SZ Dalmacija i Pag.


Stanište za ptice


– Lokacija zahvata predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste POP-a SZ Dalmacije i Pag. Zahvatom će doći do gubitka pogodnih staništa za ciljne vrste ptica navedenog područja ekološke mreže. Budući da gubitak staništa za nekoliko parova vrsta čije populacije na području ekološke mreže nisu velike može predstavljati značajan negativan utjecaj na cilj očuvanja vrsta ne može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja.


Prema Karti staništa RH 2004. na lokaciji na obalnom dijelu zahvata nalazi se mozaik stanišnih tipova F.4.1G.2.4.1.1G.2.4.2. Stjenovita morska obala/Biocenoza gornjih stijena mediolitorala/Biocenoza donjih stijena mediolitorala, dok se u morskom dijelu zahvata nalazi stanišni tip G.3.6. Infalitoralna čvrsta dna i stijene i G3.2.Infralitoralni sitni pijesci s više ili manje mulja.


Zahvat se također nalazi unutar POVS-a Košljunski zaljev. S obzirom na navedeno ne može se isključiti mogući negativni utjecaji uslijed gubitka i fragmentacije ciljnih stanišnih tipova.


Zahvat se nalazi i unutar PPOVS područja otok Pag II te, s obzirom na to da će se izvoditi i na kopnenom dijelu, također se ne može isključiti mogući negativni utjecaji uslijed gubitka i fragmentacije ciljnih stanišnih tipova PPOVS ovog područja, naglašavaju u Ministarstvu dodajući kako je za planirani zahvat obvezno provesti postupak Glavne ocjene.


U slučajevima kada ne postoje odgovarajući recentni terenski podaci, sukladno metodologiji i kriterijima prihvaćenim u zemljama EU-a, prilikom izrade studije Glavne ocjene potrebno je napraviti terenska istraživanja.


Ugovor Via Factuma


Iako je Via Factum registrirana na adresi u Zagrebu, u stvarnosti se radi o tvrtki sa snažnim zadarskim pečatom čiji su osnivači Tomislav Škara iz Škabrnje i Đani Zrilić iz Svetog Filipa i Jakova, a uz njih dvojicu osobe ovlaštene za zastupanje su i dvojica prokurista, Ivo Baraba iz Zadra i Zvonko Varga iz Zlatara.


Via Factum je nedavno potpisala Ugovor za nabavu usluge izrade novelacije studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa, projektne i natječajne dokumentacije za razvoj sustava vodoopskrbe na uslužnom području Vodovoda Zadar za sufinanciranje iz EU-a. Na svečanost potpisivanja ugovora vrijednog 5,2 milijuna eura bio je i premijer Plenković.