Srijeda, 24. srpnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

25 C°

SUNČANE ELEKTRANE

ENERGIJA SUNCA Ulagači najavili izgradnju triju sunčanih elektrana kod Poljica

Autor: Goran Šimunov

07.05.2024. 12:21
ENERGIJA SUNCA Ulagači najavili izgradnju triju sunčanih elektrana kod Poljica

Foto: DABA ENERGYNa širem području naselja Poljica u općini Vrsi, tri hrvatske tvrtke udružile su se u projektu izgradnje triju sunčanih elektrana, Vrsi 1, Vrsi 2 i Vrsi 3. Ove tvrtke predale su zahtjev Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, kao i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Planirani zahvat detaljno je opisan u Elaboratu zaštite okoliša koji je u ožujku 2024. godine izradio ovlaštenik, Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba.


Nositelji zahvata su Daba energy d.o.o. iz Zagreba, Soliva energy d.o.o. iz Zaprešića i Adria sunny energy d.o.o., iz Zagreba. Sve tri tvrtke imaju različite osnivače, od kojih svi imaju praktično isto prezime. Direktorica Daba energyja je Danica Babić, Soliva energyja Ivana Babić Krešić, a Adria sunny energyja Andrija Babić. Sve tri tvrtke osnovane su prošle godine.


Omogućeno PP-om


Zahvatom je planirana izgradnja triju sunčanih elektrana na površini od oko 38,12 hektara sjeveroistočno od naselja Poljica. Vrsi 1 je sunčana elektrana instalirane snage 12,25 MW, Vrsi 2 je sunčana elektrana instalirane snage 13,29 MW i Vrsi 3 je sunčana elektrana instalirane snage 9,2 MW. Sunčane elektrane obuhvaćaju fotonaponske module s nosivom podkonstrukcijom, izmjenjivače te ostalu opremu i uređaje te izgradnju transformatorskih stanica.
Prema važećem Prostornom planu Zadarske županije zahvat izgradnje solarnih elektrana je prepoznat kao zahvat od važnosti za županiju, dok je provedbenim odredbama istog plana propisano da je PPUO/G-om potrebno propisati detaljne uvjete uređenja i gradnje na područjima unutar kojih se mogu graditi takve građevine.


Zapadno od zahvata na udaljenosti od oko 9 km nalazi se grad Nin, dok se jugozapadno od zahvata na udaljenosti od oko 10 km nalazi grad Zadar. Najbliže naselje predmetnom zahvatu je naselje Poljica na jugozapadu, na oko 980 m od zahvata i to od SE Vrsi 3. Planirana površina za sve tri elektrane se u cijelosti nalazi na trenutačnom šumskom zemljištu koje je u državnom vlasništvu. Navedena površina je također okružena šumskim zemljištem, te omeđena zapadno i istočno dvjema prometnicama, ŽC6007 Zadar – Ražanac i LC63056 Vrsi – Visočane. Najbliži stambeni objekti su u Poljicima na oko 980 m udaljenosti od lokacije zahvata od SE Vrsi 3. Na oko 340 m udaljenosti, također od SE Vrsi 3, smještena je planirana lokacija pretovarne stanice.


FOTO: GOOGLE MAPS


Ne mijenja se teren


U Elaboratu se navodi kako se, u skladu s tehnologijom fotonaponske elektrane, u pripremi radova za izgradnju ne mijenja teren na koji se elektrana planira instalirati te se nakon njenog životnog vijeka podloga na kojoj je postavljena u potpunosti može vratiti u prvotan oblik te prenamijeniti u neke druge svrhe. Pristup lokaciji osigurat će se pristupnim putem makadamskog tipa širine pet metara koji se spaja na lokalnu prometnicu. Oko sunčanih elektrana postavit će se zaštitna ograda koja će biti odignuta od tla kako bi se osigurao prolaz manjih životinja. Na pojedinim mjestima po potrebi će se postaviti i nadzorne kamere koje će biti trajnog tipa. Unutar same lokacije navedenih zahvata ne nalaze se postojeći elementi infrastrukturnih sustava, promet, telekomunikacije, energetika, vodnogospodarstvo, no planiran je dovodni kolektor sustava odvodnje otpadnih voda.


Unutar obuhvata predmetnih zahvata, kao ni na njihovom širem i užem području ne nalazi se zaštićena ni evidentirana kulturna i prirodna baština, no nalaze se unutar područja ekološke mreže.