Srijeda, 24. srpnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

34 C°

CENTAR 112

Služba civilne zaštite u gradu Zadru ključna u prirodnim katastrofama i kriznim situacijama

Autor: Matea Guzalić

04.11.2023. 10:31
Služba civilne zaštite u gradu Zadru ključna u prirodnim katastrofama i kriznim situacijama

Foto: ARIF SITNICASlužba civilne zaštite, kao ključna komponenta sigurnosti i zaštite građana i imovine, igra vitalnu ulogu u Zadru i Zadarskoj županiji. Njezina svrha je usmjerena na smanjenje rizika od katastrofa, brz odgovor na prijetnje te ublažavanje posljedica velikih nesreća i katastrofa. Ova služba djeluje na lokalnoj, područnoj i državnoj razini, povezujući resurse i sposobnosti kako bi osigurala koordinirani i učinkovit odgovor na hitne situacije, a detaljnije informacije o osnovnim funkcijama otkrio nam je Miroslav Andrić, voditelj Službe civilne zaštite Zadar.


14 aktivnih sirena


– Zadaće Službe civilne zaštite u Zadru nisu drugačije u odnosu na druge lokalne zajednice, odnosno imaju jedinstveni cilj – zaštitu i spašavanje ljudi i imovine. To postižemo uspostavom sustava kriznog upravljanja i komunikacijske koordinacije svih žurnih službi putem Županijskog centra 112, a sve u namjeri zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama, započeo je Andrić.


Služba civilne zaštite u Zadru ima nekoliko temeljnih zadaća, a među njima se ističu rano upozoravanje, uzbunjivanje i obavješćivanje, sklanjanje, spašavanje, evakuacija, pružanje prve pomoći, KBRN zaštita i asanacija terena.
– Civilna zaštita je u slučaju prirodnih ili tehničko tehnoloških nesreća prvenstveno nadležna za provođenje mjera civilne zaštite. Ako se radi o nesrećama i događajima koji se mogu predvidjeti odnosno pratiti njihovo narastanje, od iznimne je važnosti obaviti pravovremeno upozoravanje stanovništva na nadolazeću opasnost. U tom kontekstu, spomenuo bih nedavno uspostavljeni Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, pomoću kojega sada putem mobilnih telefona možemo pravovremeno obavijestiti građane o nastanku krizne situacije i dati im upute za postupanje. Što se tiče sustava uzbunjivanja, na području Zadarske županije trenutno je 14 aktivnih sirena za uzbunjivanje, a projektom ALTER 112, čiji je nositelj Ravnateljstvo civilne zaštite, namjerava se nabaviti još 14 novih digitalnih sirena. Unutar sustava civilne zaštite uspostavljen je sustav županijskih centara 112, kojemu je osnovna zadaća prijem svih hitnih poziva na broj 112 na koji građani i strani turisti mogu dojaviti ili prijaviti ugrožavanje ljudskih života, imovine ili okoliša, neovisno o teritorijalnoj i strukovnoj nadležnosti hitnih službi. Centri 112 zaprimaju i obavijesti o neposrednim i nadolazećim opasnostima, komunikacijski koordiniraju hitne, spasilačke i druge službe te provode uzbunjivanje građana, skrećući pozornost na opasnost uz istovremeno pružanje informacija o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti, objasnio je Andrić.


Odazvati se mobilizaciji


Što se tiče same pripreme Službe civilne zaštite na krizne situacije, u Zadru postoji Stožer civilne zaštite kao stručno koordinativno tijelo koje ima ključnu ulogu u pripremi i koordinaciji aktivnosti civilne zaštite tijekom kriznih situacija, a osnovane su i razne postrojbe.


– Za područje grada Zadra osnovana je postrojba civilne zaštite opće namjene s 30 pripadnika, specijalistička postrojba civilne zaštite od 24 pripadnika te je imenovano 8 povjerenika civilne zaštite i 4 zamjenika. Spomenimo i pripadnike vatrogasnih postrojbi odnosno JVP Zadar koji djeluje u 2 operativna centra – Centar Grada i Gaženica, Hrvatskog Crvenog križa, HGSS-a te 25 pravnih osoba i dodatne 3 udruge koje djeluju u sustavu civilne zaštite. Kako bismo mogli kvalitetno i koordinirano djelovati, sve operativne snage sustava civilne zaštite provode zajedničke vježbe, a službenici Službe civilne zaštite Zadar kontinuirano provode osposobljavanja za poslove civilne zaštite i razne edukacije, istaknuo je Andrić te objasnio kakve su točno dužnosti pojedinih članova Službe.


– U kriznim situacijama načelnik Stožera civilne zaštite saziva sjednicu stožera u užem ili punom sastavu – što ovisi o vrsti i veličini prijetnje te aktivira djelovanje stožera civilne zaštite na lokalnoj razini, o čemu izvještava centar 112. Sukladno potrebama na terenu izdaje naloge za mobilizaciju pojedinih pripadnika postrojbe civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite ili njihovih zamjenika. Dužnost svih pripadnika postrojbi civilne zaštite je odazvati se nalogu za mobilizaciju i postupati sukladno uputama stožera civilne zaštite odnosno načelnika stožera, istaknuo je Andrić i dodao kako djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite, pa tako i oni u Službi civilne zaštite Zadar, prema propisanim programima, provode osposobljavanja čelnika JLPRS, načelnika i članova stožera civilne zaštite te pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene i povjerenika odnosno njihovih zamjenika.


Miroslav Andrić, Foto: Mislav Klanac


Osposobljavanja i vježbe


– Cilj nam je osposobiti načelnike, gradonačelnike i župane te članove Stožera civilne zaštite za učinkovito upravljanje kriznim događajima na razini područne i lokalne samouprave. Isto tako, pripadnike postrojbi civilne zaštite i povjerenike osposobljavamo za provođenje operativnih postupaka i mjera civilne zaštite kroz teorijski, ali i praktični dio. Osim navedenih osposobljavanja, redovno provodimo i vježbe civilne zaštite koje su ključni dio priprema za upravljanje kriznim situacijama, rekao je Andrić.


Služba civilne zaštite također ima ključnu ulogu u reagiranju na prirodne katastrofe kao što su potresi, poplave i oluje.


– Kao članovi Stožera civilne zaštite svake JLP(R)S, predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite kontinuirano djeluju na promicanju preventivnih aktivnosti. Upravo preventiva i priprema najjača su obrana i pravi odgovor na mogući događaj. Priobalno područje karakteriziraju pripremne aktivnosti za požarnu i turističku sezonu te priprema za nepovoljne vremenske uvjete. Što se tiče požara otvorenog prostora u priobalju, oni su, nažalost, pravilo u ljetnim mjesecima, a posebno potpomognuti jakim vjetrovima koji su sve izraženiji i postaju sve veći izazov. Uvažavajući ovaj izazov svake godine, Vlada Republike Hrvatske donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Program je izvršni koordinativni dokument, između ostalih i za JLP(R)S, koje kroz Program prate smjernice naloženih aktivnosti, u prvom redu preventivnog karaktera. Cilj je pomoću poduzimanja širokog raspona preventivnih aktivnosti s jedne strane (poput obnove suhozida, povratka ekstenzivnog stočarstva, aktivnijeg prikupljanja mrtve građe iz šuma i ostalog raslinja) te jačanjem ljudstva, tehnike i opreme s druge strane, smanjiti mogućnost nastanka požara, izjavio je Andrić dodajući da se ova aktivnost podudara s aktivnostima za turističku sezonu.


Siguran gost – sretan gost


– Kalendarski, ova aktivnost se podudara s pripremnim i preventivnim aktivnostima za turističku sezonu, koja predstavlja jedan od najvećih izazova za lokalnu zajednicu uslijed naglog povećanja broja turista. O pripremama za turističku sezonu se raspravlja na sjednicama Stožera civilne zaštite JLP(R)S u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama i hotelskim kućama, odnosno vlasnicima kampova. Osnovna misao vodilja je siguran gost – sretan gost. Razmatra se pripravnost lokalnih smještajnih kapaciteta u slučaju potrebe evakuacije većeg broja gostiju, logistička potpora, infrastrukturna razvijenost kao i stručna kapacitiranost za provedbu svih mjera civilne zaštite u kampovima i hotelskom smještaju. Zahvaljujući zemljopisnom položaju Zadarske županije i dobro poznatim burama ili južnim vjetrovima, a u kontinentalnom dijelu i snježnim neprilikama, početkom jeseni počinju i pripremne aktivnosti za nepovoljne vremenske uvjete koje se provode u stožerima civilne zaštite JLP(R)S preventivnom analizom stanja spremnosti nadležnih službi za reakciju u nepovoljnim vremenskim uvjetima i tehničke spremnosti prihvatnih smještajnih kapaciteta. Ažuriraju se podaci i kontakti osoba koje se aktiviraju u nepovoljnim vremenskim uvjetima radi kratkoročnog sklanjanja ili zbrinjavanja ugroženih osoba bez obzira radi li se o putnicima koji su u nemogućnosti nastaviti svoje putovanje ili lokalnom stanovništvu, kazao je Andrić.


Kako bi članovi Službe civilne zaštite mogli uspješno reagirati na krizne situacije, potrebna im je adekvatna oprema, a kako nam kaže Andrić, svaka operativna snaga ima svoju opremu i svoje ljudske resurse.


Matrica rizika


– Moram naglasiti kako temeljne operativne snage sustava civilne zaštite podrazumijevaju snage vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog Crvenog križa, uz koje se, po potrebi uključuju postrojbe civilne zaštite opće i specijalističke namjene (osnovane na razini jedinica lokalne područne samouprave) te Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite sa svojim profesionalnim i pričuvnim sastavom. Državna intervencijska postrojba civilne zaštite posjeduje opremu te uvježbane pripadnike za traganje i spašavanje u ruševinama, na vodi, KBRN zaštitu, tehničko-taktičku potporu te za zbrinjavanje stanovništva. Dakle, svi oni imaju svoje ljudske resurse i opremu te provode aktivnosti i mjere civilne zaštite u žurnim situacijama prema svojim standardnim operativnim postupcima. Ako je događaj većih razmjera i žurne službe nisu u mogućnosti samostalno odgovoriti na kriznu situaciju, aktivira se Stožer civilne zaštite teritorijalno nadležne JLP(R)S, u ovom slučaju grada Zadra, koji u kriznim situacijama predstavlja stručno i koordinativno tijelo. Ako raspoloživi resursi nisu dostatni, Stožer civilne zaštite traži pomoć više razine odnosno pomoć Županije ili države, objasnio je Andrić te istaknuo neke od izazova s kojima se Služba može suočiti.


– Svjedoci smo ubrzanih i ekstremnih negativnih vremenskih pojava izazvanih klimatskim promjenama. Moramo priznati da je priroda uvijek u prednosti i svojom nepredvidivosti čini izazov današnjice ne samo kod nas, nego u cijelom svijetu. Ipak, postoje procjene rizika od velikih nesreća koje se donose na razini JLP(R)S u kojima se definiraju najvjerojatniji rizici odnosno izrađuje se matrica rizika koja nam pokazuje kolika je vjerojatnost pojave pojedine prijetnje i koje su očekivane posljedice, barem prema dosadašnjem iskustvu. Što se tiče Zadra, očekivani rizici su potres, poplava, požar otvorenog prostora, epidemija i pandemija, industrijska nesreća te ekstremne temperature. Nažalost, svjedoci smo djelovanja svih šest nabrojenih rizika i iz svake prethodne situacije možemo izvući pouke odnosno koristiti iskustva kao naučene lekcije za podizanje svijesti i spremnosti na odgovor u kriznim situacijama, rekao je Andrić opisujući jednu kriznu situaciju u kojoj je Služba igrala ključnu ulogu u zaštiti građana i imovine u Zadru.


Poplava 2017. i COVID-19


– Za područje Zadra to je svakako svima znana poplava iz 2017. kada se zbog velikih potreba na širem području Zadarske županije i nedostatnih lokalnih operativnih snaga civilne zaštite uključila i pomoć više razine s ljudstvom i tehnikom. Spomenimo i događaje prouzročene virusom COVID-19. U ovoj posljednjoj aktivnosti nakon proglašenja pandemije bili su angažirani svi stožeri civilne zaštite na području Republike Hrvatske pa tako i u Gradu Zadru. Osim neprestanog djelovanja Stožera civilne zaštite u provedbama odluka i mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite RH, djelovale su i lokalne postrojbe civilne zaštite opće namjene, kao i sve operativne snage sustava civilne zaštite, izjavio je Andrić.


Služba civilne zaštite potiče suradnju građana i volonterske aktivnosti. Građani se obučavaju za postupanje u kriznim situacijama, a posebna pozornost posvećuje se edukaciji djece. Volonteri se uključuju u aktivnosti civilne zaštite kako bi pružili podršku u slučaju potrebe, a njihova uloga može biti ključna u kriznim situacijama.


– Svaki građanin od 18 do 65 godina dužan je brinuti se o vlastitoj sigurnosti (samopomoć) i pružiti nekome osnovnu pomoć ako je to potrebno, maknuti osobu iz opasnosti, zbrinuti nemoćne itd. Naravno, postoje kategorije građanstva koje su izuzetak i od njih se ne očekuju aktivnosti pomoći drugima, a to su trudnice, invalidi, djeca, starije i nemoćne osobe i sl. Ovdje želim naglasiti važnost edukacije građanstva o svim mjerama civilne zaštite i načinima pomoći i samopomoći. Djelatnici Službe civilne zaštite kontinuirano provode edukacije građana, a posebno djece, već od vrtićke i školske dobi, te ih upoznaju s načinima postupanja u slučaju požara, potresa, poplave i drugih velikih nesreća, s minskom opasnošću, s jedinstvenim europskim brojevima za hitne pozive 112, te provode razne kampanje s ciljem jačanja svijesti građana, ranjivih i posebnih ciljanih društvenih skupina o opasnostima i mjerama za zaštitu. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u slučaju potrebe za pripravnost i/ili reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Ovdje je također posebno važno istaknuti nužnost suradnje s lokalnim teritorijalno nadležnim stožerom civilne zaštite. Prva reakcija građanstva na kriznu situaciju je instiktivna i vrlo je važno da što prije prijeđe u organiziranu reakciju na terenu preko stožera civilne zaštite općine, grada ili županije, zaključio je Andrić.