Utorak, 23. travnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

20 C°

grad bez sredstava

Donosimo 16 nezakonitih amandmana zbog kojih je blokiran zadarski proračun

Autor: Marina Vlakić

10.01.2023. 12:45
Donosimo 16 nezakonitih amandmana zbog kojih je blokiran zadarski proračun

Foto: Arif SitnicaNakon odluke Visokog upravnog suda RH znat će se koji su amandmani na proračun Grada Zadra nezakoniti, a koji su usvojeni temeljem svih zakonskih normi. Popis je, nažalost, podugačak i otkriva da su za jedno podulje razdoblje blokirani najvažniji projekti za razvoj grada.


Riječ je o čak 16 nezakonitih amandmana, među kojima je i po nekoliko njih za samo jedan projekt te je šteta po tim stavkama za grad još veća.


Prvi je na popisu gradnja groblja u Crnom za koje je Grad proračunom predložio iznos od 1.194.505,28 eura, no usvojenim je amandmanom od strane oporbenih vijećnika taj iznos umanjen za 1.000.000 eura, što znači da Gradu za realizaciju projekta ostaje samo 194.505,28 eura.
Naime, Grad je 14. ožujka prošle godine sklopio ugovor o izvođenju radova za izgradnju novog gradskog groblja ukupne vrijednosti 3.295.908,72 eura ili 24.833.024,26 kuna, na rok izvođenja od 36 mjeseci. Time je ugovorena i godišnja dinamika plaćanja izvedenih radova od 1.128.143,87 eura ili 8.500.000 kuna, što znači da godišnja obveza Grada Zadra iznosi 1.128.143,87 eura.


Stoga su sredstva koja su ostala na poziciji nakon usvajanja amandmana u iznosu od 194.505,28 eura nedostatna za izvršenje ugovorene obveze, obrazlažu u Gradu nezakonitost amandmana što ga je usvojila oporba.


Nema ni novca za otkup zemljišta


Zbog nezakonitog amandmana za gradnju novog gradskog groblja, poništen je i onaj o otkupu zemljišta u Crnom, s obzirom da je Grad predložio iznos od 1.028.601,77 eura, a usvojenim amandmanom taj je iznos smanjen za 1.000.000 eura.


Za projekt gradnje groblja u Crnom stoga ostaje samo 28.601,77 eura i u tom slučaju Grad krši ugovor iz 2004. godine te aneks iz 2019. godine zaključen između Grada Zadra i Ministarstva obrane RH kojim se Grad obvezao Ministarstvu isplatiti iznos od 5.610.314,94 kuna.


Naime, dio obveze u iznosu od 3.245.825,00 kuna plaćen je iz proračuna za 2022., a ostatak iznosa od 313.821,75 eura ili 2.364.489,94 kuna obveza je koja temeljem tog ugovora mora biti isplaćena u ovoj godini.Kako ugovorena godišnja obveza Grada iznosi 313.821,75 eura, preostala sredstva od 28.601,77 eura Gradu su nedovoljna za izvršenje ugovorene obveze prema Ministarstvu obrane, zbog čega je gradonačelnik amandman proglasio nezakonitim.


Sljede dva nezakonita amandmana za projekt na poziciji financiranja gradske tvrtke Eko d.o.o. za koju je Grad predložio iznos od 675.532,55 eura, no usvajanjem amandmana ukupni predloženi iznos umanjen je za 323.444,94 eura te za realizaciju projekta ostaje 352.087,61 eura.


Amandmani postaju nezakoniti jer ugovorena godišnja obveza Grada Zadra iznosi 313.821,75 eura te su preostala sredstva od 28.601,77 eura nedostatna za izvršenje ugovorene obveze. Dakle, ugovorena godišnja obveza Grada iznosi 675.532,55 eura i novac na raspolaganju od 352.087,61 eura nije dovoljan za izvršenje obveza Grada temeljem potpisanog ugovora.


Slijedi amandman o održavanju gradske opreme za koji su oporbeni vijećnici predložili 411.440,71 eura, ali je usvojenim amandmanom taj iznos umanjen za 55.000 eura, što znači da Gradu za ovaj projekt na raspolaganju ostaje samo 356.440,71 eura.


Naime, Grad je 8. siječnja 2020. sklopio Okvirni sporazum za nabavu, ugradnju i održavanje gradske opreme za razdoblje od četiri godine na iznos od 1.592.569,18 eura ili 11.999.212,50 kuna te godišnji Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene, sklopljen 8. veljače 2022. godine, na godišnji iznos od 398.142,30 eura ili 2.999.803,13 kune.


Amandman je, dakle, nezakonit jer ugovorena godišnja obveza Grada Zadra iznosi 398.142,30 eura te su sredstva što ostaju Gradu nakon usvajanja amandmana u iznosu od 356.440,71 eura nedostatna za izvršenje ugovorene obveze.


Održavanje javne rasvjete


Nezakonitim Grad ocjenjuje i tri amandmana na održavanje javne rasvjete za što je Grad planirao 1.459.950,89 eura, a oporba je usvajanjem amandmana taj iznos umanjila za 1.159.950,89 eura, što znači da za ovaj projekt Gradu na raspolaganju ostaje samo 300.000 eura.


Grad je, naime, za ovaj projekt sklopio nekoliko sporazuma i ugovora o održavanju javne rasvjete i opskrbe električnom energijom, a amandman se smatra nezakonitim jer ukupna ugovorena godišnja obveza Grada iznosi 1.438.164,25 eura ili 10.835.848,56 kuna, čime na poziciji ostaje samo 300.000 eura, dakle, jedna svota sasvim nedovoljna za izvršenje ugovorenih obveza.


Oporba je izglasala i dva amandmana na materijalne i ostale rashode za koje je Grad predložio iznos od 116.133 eura, ali je usvajanjem amandmana iznos umanjen za 110.000 eura i za rashode ostaje tek 6.133 eura. Radi se o tome da je Grad, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, obvezan isplaćivati sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste birača. Međutim, temeljem odluke o raspoređivanju tih sredstava od 22. prosinca 2022. godine, ta svota pala je na 60.302 eura.


Slijede dva nezakonita amandmana za poticajnu naknadu za smanjenje komunalnog otpada za koju je Grad predložio 384.896,14 eura, no usvojenim je proračunom svota smanjena za čak 270.000 eura, što znači da za realizaciju projekta ostaje 114.896,14 eura.


U ovom je slučaju Grad obvezan ispoštovati svoje obveze temeljem Zakona o gospodarenju otpadom i rješenja Fonda za zaštitu okoliša. S obzirom da ukupna godišnja obveza Grada Zadra iznosi 384.896,14 eura, Grad ovdje krši zakonske obveze, budući da mu za njih ostaje tek 114.896,14 eura kojima ne može namiriti preuzete obveze.Nadalje, nezakonitim je gradska vlast ocijenila i amandman na ulaganje u informatizaciju za koji su predložili 280.881,75 eura, no usvojenim je amandmanom iznos smanjen za 200.000 eura, čime Gradu ostaje samo 80.881,75 eura.


Kako godišnje obveze temeljem izdanih narudžbenica i sklopljenih ugovora između Grada Zadra i trgovačkog društva Inovativni Zadar za iduću godinu iznose 235.745,57 eura, kršenje preuzuetih obveza proizlazi iz same činjenice da je ukupna godišnja obveza Grada 235.745,57 eura te da su preostala sredstva od 80.881,75 eura opet nedovoljna za izvršenje potpisanog ugovora.


Nemaju ni za materijalne rashode


Nezakonit je i amandman na materijalne rashode za koje je Grad predvidio 507.029,62 eura, ali se usvojenim proračunom sredstva smanjuju za 200.000 eura te im ostaje nedovoljnih 307.029,62 eura.


Naime, ukupna godišnja obveza Grada Zadra iznosi 379.996,55 eura, čime Grad ulazi u zonu kršenja zakona, budući da su sredstva od 307.029,62 eura daleko od potrebnih za izvršenje već ugovorenih obveza.


Isti je slučaj i s amandmanom na redovno održavanje Kneževe palače. Grad je za ovu stavku planirao iznos od 163.249,04 eura, a usvojenim je amandmanom od strane oporbe on umanjen za 100.000 eura te nadležnom odjelu na raspolaganju ostaje 63.249,04 eura.


U ovom, pak, slučaju Grad mora ispoštovati ugovor zaključen 21. lipnja 2021. godine za usluge tjelesne zaštite, imovine i osoba Grada Zadra na vrijeme od dvije godine, za što je godišnje ugovoreno 61.251,30 eura.


Nadalje, Grad Zadar ima obvezu tekućeg održavanja Kneževe palače na ime utroška električne energije, komunalnih usluga, usluga telefona i pošte, redovnih servisa i pregleda svih sustava zbog sigurnosti posjetitelja i radnika, za što su predvidjeli 44.854,42 eura.


Ovaj je amandman Grad ocijenio nezakonitim jer ukupna godišnja obveza Grada iznosi 106.105,72 eura, a nakon izglasavanja amandmana ostaje im samo 3.249,04 eura, čime automatski ulaze u kršenje ugovorenih obveza.